עלוני משרד חיים נוימן – גליון מס' 2

קוראים יקרים !

מתנצל על זמן ההמתנה הארוך הבטחתי עלון חודשי , עברו חודשיים, חבלי לידה , נגיע בסוף לקצב קבוע חד חודשי , כי תמיד יש מה לספר ומה להרחיב ומה לחדש בעולם המשפטי.

עלון זה מוגש לכם במתנה.

                                                                                                חיים נוימן, עו"ד

מתנות – על קצה המזלג :

מתנות  או לא מתנות ? מותר או אסור?כל המדינה מתעסקת כבר כמה שנים בסוגיה האם מותר לראש הממשלה לקבל מתנה מחבר?

אל דאגה, אין לי שום כוונה לעסוק בזה. לא הכל ביבי, גם אם נדמה לפעמים שזהו הציר המרכזי סביבו נעה מדינת ישראל, יש לנו, ברוך השם, חיים משלנו והם חיים מלאים ועשירים.

מכיוון שבחיינו היומיומיים גם אנחנו מדי פעם עוסקים במתנות. ואיני מדבר על רכישת ספר ברשת חנויות ספרים זו או אחרת , אלא במתנות שחלקנו נותנים במהלך חיינו ובשווי לא מבוטל, רבים מסייעים, לילדיהם או לקרובי משפחה אחרים, בסכומי כסף גדולים ברכישת דירה ואחרים נותנים לילדיהם במתנה דירה ,פעמים רבות זה נעשה משיקולי תכנון מס, חושב שכדאי שנכיר את המצב החוקי ביחס למתנות על קצה המזלג.

מתנה מהורים לילדים יכולה להיות גם מלכודת, למשל מצב בו הורים משלימים את החסר לילדם ובת זוגו לרכישת דירה ומאוחר יותר כאשר אלו נפרדים, מועלית טענה כי הסכום הנכבד שחסכו ההורים בעבודה של שנים הא בעצם מתנה שניתנה לשני בני הזוג. לכן לפני מתן לילדים כדאי ורצוי להתייעץ בכדי למנוע מצב שהכסף ירד לטמיון במקרה בו יעלו הנישואין על שרטון.

על נושא מתנות חולש חוק המתנה.

החוק קובע שלוש דרכים להקניית מתנה:

 • מסירת דבר המתנה לידי המקבל
 • מסירת מסמך המזכה את המקבל לקבל דבר המתנה
 • אם דבר המתנה בידי המקבל, בהודעת הנותן למקבל על הקנייתו.

מתנה יכולה להיות מותנית בתנאים, סעיף 4 לחוק המתנה קובע :

"מתנה יכול שתהיה על תנאי ויכול שתחייב את המקבל לעשות מעשה בדבר-המתנה או להימנע מעשותו; נותן המתנה רשאי לדרוש מהמקבל את מילוי החיוב, ורשאי לדרוש זאת מי שהחיוב הוא לזכותו…".

מהם סוגי התנאים האפשריים ?

נשיא בית המשפט העליון לשעבר פרופסור אהרון ברק (הרמב"ם של המשפט הישראלי מבחינת עומק המחשבה והחשיבה הלוגית) הבחין בין שלושה סוגי חוזי מתנות:

 • "חוזה חליפין"
 • "חוזה מתנה ובו חיוב על המקבל"
 • "חוזה מתנה על תנאי".

חוזה חליפין – מעין חוזה שותפות היוצר התחייבויות הדדיות, כאשר הפרה של אחד מהתנאים עשויה ליתן לצד השני זכות ביטול;

חוזה מתנה מותנית ובו חיוב על המקבל – , חוזה שהוא חוזה מתנה, עם זאת נטל על עצמו מקבל המתנה חיוב כלפי נותנה, דהיינו "מתנה בחיוב". אין מדובר בחוזה הדדי, אלא בחוזה חד צדדי שבו נוטל על עצמו המקבל חיוב כלפי הנותן, כאשר "אם מקבל המתנה מפר את החיוב המוטל עליו, הריהו מפר חיוב חוזי, ובידי נותן המתנה התרופות הרגילות, הקיימות בגין הפרת חיוב, כלומר, אכיפה, ביטול ופיצויים" . יצוין כי כב' הנשיא לשעבר ברק קבע כי במקרה של הפרת החיוב נותן המתנה אינו רשאי לבטלה, אלא ניתן לדרוש לבטל את החיוב עצמו.

 חוזה מתנה על תנאי, מדובר מדובר בשני סוגי תנאים :

 • תנאי מתלה-  המתנה אינה נכנסת לתוקף, כל עוד לא נתקיים התנאי.
 • תנאי מפסיק- חוזה המתנה תופס לכל דבר ועניין, אך עם התרחשות התנאי, חדל החוזה מלהתקיים.

לגבי מתנות מקרקעין חשוב לדעת :

חוק המתנה קובע דרכי ההקנייה כפופות לכך "שאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון".

סעיף 7 לחוק המקרקעין קובע, כי עסקה במקרקעין נגמרת ברישום ו-"עסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה" (סעיף 7(ב) לחוק המקרקעין). משכך, כל עוד עסקת המתנה לא נגמרה ברישום הופכת היא להתחייבות להקנות מתנה.

למה זה חשוב ?

כי סעיף5(ב) של חוק המתנה קובע :

"כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות, רשאי הנותן לחזור בו ממנה, זולת אם ויתר בכתב על רשות זו".

בפסיקה נקבע הנותן יפוי כוח בלתי חוזר כאילו ויתר מראש על זכותו לחזור בו.

מי שאין לו יפוי כוח כאמור ואינו ממהר לרשום עיסקת מתנה, לוקח סיכון.

למתחייב למתנת דירה או זכות אחרת במקרקעין במתנה יש עדיין אפשרות לחזור בו בזכות העובדה שלוקח זמן לרשום עסקאות .

אפשרות אחרת לחזרה מהתחייבות לתת מתנה אפשרית בסעיף 5(ג) לחוק המתנה:

"מלבד האמור בסעיף קטן (ב), רשאי הנותן לחזור בו מהתחייבותו אם היתה החזרה מוצדקת בהתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי הנותן או כלפי בן-משפחתו או בהרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של הנותן"

מה זה התנהגות מחפירה ?

מקבל ההתחייבות למתנה הכניס כלב לדירה וסירב להוציאו חרף תחינות ההורה שלא אוהב כלבים ולא רצה כלב כל עוד הוא חי בדירה.

הזכות לביטול היא אישית של נותן המתנה ולא יכולים יורשיו לבוא אחרי מותו ולטעון לביטול מחמת התנהגות מחפירה שהייתה כלפיו.

בקיצור, מתנה או התחייבות לתת מתנה יש לתכנן ואם רוצים להתנות בתנאים או להטיל חיובים על מקבל המתנה , כדאי מאוד להעלות על הכתב למען לא יהיו ספקות.

מאחל לכם שתהיו מנותני המתנות כל ימיכם ואם תהיו מקבלי מתנות, לא נורא, גם הצד הזה של המתנה הוא די נחמד. והעיקר שבלי קשר למתנה תשתדלו לשמור על מצבכם הכלכלי איתן ולנהוג בכבוד ובאהבה בסובביכם אם נתנו מתנות ואם לאו.

  שם *

  דואר אלקטרוני

  טלפון

  ההודעה