צוואות וירושות

רקע

יפוי כוח מתמשך נוצר מתוך תפיסה חברתית חדשה ברחבי העולם המערבי השמה דגש על זכותו של כל אדם לחיות חייו כרצונו ולפי בחירותיו, לרבות במצב בו אינו יכול להביע רצונו או בחירתו.

מה זה יפוי כוח מתמשך ?

יפוי כוח מיופה הכוח לפעול בשם האדם הממנה, כאשר האדם הממונה מוגדר כמי שאינו יכול לטפל בענייניו.

במה מטפל מיופה הכוח?

חלוקה לשלושה תחומים:

רכושי – כל ההחלטות והפעולות ביחס לרכושו של אדם.
אישי – עניינים הנוגעים לרווחתו האישית של אדם, לצרכיו היום-יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, או לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים, ולמעט עניין הנוגע לרכושו.
רפואי – כל העניינים הרפואיים למעט הנחיות לפי חוק החולה הנוטה למות.

ניתן למנות מיופה כוח נפרד לכל תחום.

ניתן למנות מספר מיופי כוח שיפעלו במקביל

ניתן לקבוע מיופה כוח שיבוא במקום מיופה הכוח

למי זה טוב ?

בעיקרון לכל אדם, מכיוון שאיננו יודעים מה ילד יום. כל אחד ואחד מאיתנו עלול להיקלע ללא אזהרה מוקדמת למצב בו השליטה והיכולת לנהל את ענייניו תינטל ממנו.

דוגמאות מפורסמות לא חסרות:

 אריאל שרון ראש ממשלת ישראל (אירוע מוחי)

אלוף העולם, נהג המרוצים שומכר(תאונת סקי)

כריסטופר ריב – סופרמן  (נפילה מסוס)

מני לוי כדורגלן מכבי ת"א (התמוטטות באמצע משחק)

כולם עברו משליטה מלאה בחייהם לחוסר אונים במפתיע וכהרף עין.

כמובן, שאני מאחל לכל הקורא/ת בריאות מלאה וטובה, אבל להבטיח איני יכול ואף אחד לא יכול.

ישנם ציבורים מסויימים שלהם יפוי כוח מתמשך הוא חשוב עוד יותר:

 • מי שאינם רוצים בשום פנים ואופן מישהו מסויים מקרוביהם או שיש אחד או כמה שרק עליהם הם סומכים.  
 • אנשים העוסקים במקצועות הכרוכים בסיכון מוגבר: שוטרים, אנשי צבא, עוסקים בספורט אתגרי לסוגיו, מקצועות הבניה, אנשים העולים בתדירות גבוהה על הכבישים. ועוד ועוד מקצועות.
 • אנשים שרכושם מצריך מיומנויות מסויימות שיש לקרובים מסויימים – למשל עסק.
 • בני זוג שנישואיהם על שרטון ואין להם אמון זה בזו.
 • אנשים שנכנסו למצב רפואי הצפוי להידרדר.
 • אנשים בגיל מתקדם.

מה החלופות ?

 1. מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט למשפחה
 2. השארת הוראות, הקרויות הוראות מקדימות לאפטרופוס העתידי, אם ימונה, כיצד לנהוג.
 3. תומך בקבלת החלטות – מינוי אדם שתהיה לו סמכות לקבל מידע עבור האדם, פתרון מיועד למי שצלולים בדעתם אבל יכולת הניידות הפיזית שלהם או התיקשור שלהם פגועה. והם צריכים מישהו שיעזור להם באיסוף וריכוז המידע אבל את ההחלטות הם מקבלים.

יתרונות יפוי הכוח המתמשך

 • אין צורך בפניה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס
 • אין צורך במעורבות האפוטרופוס הכללי –אין חובת דיווח
 • אין צורך בריצה מבוהלת לאפוטרופוס בשעת לחץ וחירום בדקה ה – 90.
 • האדם קובע מראש את זהות מי שינהל את ענייניו בעת שלא יוכל לקבל החלטות
 • האדם יכול לתת הנחיות למיופה הכוח איך לנהוג בעתיד.

 סוגי יפוי הכוח המתמשך:

 • כללי – לכלל העניינים שיצוצו בעתיד לבוא
 • מיוחד – למקרה מסויים – למשל ניתוח מתוכנן ותקופת נבצרות כתוצאה ממנו או לתחום מסויים

מגבלות על פעולות מיופה הכוח, שאינן ניתנות לשינוי:

מגבלות על מיופה הכוח – המרת דת, בחירות, צוואה ,קביעת מוטבים בקרנות כספיות, הוראות לפי חוק החולה הנוטה למות, פעולה משפטית עם בן משפחתו, אלא אם הוא מיופה כוח מתמשך גם של אותו בן משפחה.

 

מגבלות שניתן לשנות על ידי מתן הוראות מיוחדות ביפוי הכוח המתמשך: – כלומר, אם רוצים להתגבר על המיגבלה צריך להוסיף ולציין עניינים אלו  ביפוי הכוח במפורש.

מגבלות כספיות :

– מתן מתנות, הלוואות או תרומות  רק למי שצויין במפורש ביפוי הכוח  עד 100,000 במצטבר לאדם.

פעולה משפטית אחרת  או פעולות הכרוכות זו בזו אבל הן עיסקה אחת שעולות על 100,000 ואינן עולות על 500,000 ש"ח.

פעולות במוצר פנסיוני:

 למעט:

בקשה לקצבה בהגעה לפרישה לפי ס'3 לחוק גיל הפרישה הפנסיוני

משיכת כספים מקרן השתלמות שאינה בניגוד לסעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים(קופת פנסיה).

משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים

בריאות הנפש :

מתן הסכמה לבדיקה או טיפול פסיכיאטריים או אישפוז או שחרור מאשפוז.

ניתן להנחות מראש שהממנה מסכים שגם אם יתנגד לבדיקה או אשפוז או שחרור פסיכיאטריים הדבר יבוצע בניגוד לדעתו – זה מחייב אישור פסיכיאטר שהסביר לממנה את המשמעויות של זה והממנה לאחר קבלת ההסבר, חתם על הנחייה כאמור.

מגבלה שכדי להתגבר עליה יש  צורך באישור בית המשפט מראש:

(1) העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה;

(2)   עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים שהוראות חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, לא חלות עליה;

(3)   המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין;

(4)   השכרה שחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, חל עליה;

(5)   הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון;

(6)   מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך, והכול ובלבד שניתנה לכך הסמכה מפורשת של הממנה;

(7) מתן מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין; ואם ניתנה הסמכה מפורשת – מתנה כאמור בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך;

(8)   פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 500,000 שקלים חדשים, או על 100,000 שקלים חדשים – אם לא ניתנה הסמכה מפורשת כאמור בסעיף קטן (ג);

(9)   משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, כמשמעותם בסעיף 87(א)(2) לפקודת מס הכנסה, העברתם לאחר, שעבודם או עיקולם לפי סעיף 25 לחוק האמור;

(10)  מתן ערבות או מתן הלוואה; ואם ניתנה הסמכה מפורשת למתן הלוואה – בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך;

(11)  התחייבות לביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפסקאות (1) עד (10).

מי יכול למנות מיופה כוח

 • 18+
 • תושב ישראל
 • מבין מהו יפוי כוח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.

מי יכול להיות מיופה כוח ומי לא יכול ?

יכול:

 • גיל 18+
 • אדם, להבדיל מתאגיד

לא יכול:

 • מי שנתמנה לו אפוטרופוס או מיופה כוח מכוח יפוי כוח מתמשך
 • מטפל בתשלום של הממנה
 • ספק מגורים בתשלום לממנה (בית אבות וכו')
 • עו"ד בפניו נערך יפוי הכוח
 • ברכוש – לא יכול להיות פושט רגל או מי שמצוי במצב שהוא לקוח מוגבל
 • מי שכבר נתמנה מיופה כוח של שלושה אנשים, אלא אם הוא קרוב של הממנה.

שיקולים בבחירת מיופה הכוח :

 • בלי "לא נעים לי", העניין רציני וחשוב.
 • אדם המכיר את הממנה
 • שיש עמו תקשורת טובה
 • אחראי
 • זמינות ונגישות שלו – מי שחי בחו"ל יתקשה למלא תפקיד, כך גם מי שעבודתו אינה גמישה

אפשרויות לגבי מיופי הכוח

 • ניתן למנות מספר מיופי כוח לכל הנושאים
 • ניתן למנות מיופה כוח אחד או כמה לנושא אחד ואחר או אחרים (וגם את הראשון יחד עם אחרים) לנושא אחר, לדוג: רכושי, ואחר לרפואי וכל וריאציה
 • ניתן לקבוע מי יהיה המחליף של מיופה כוח במידה והוא לא יוכל למלא תפקידו.

שכר מיופה הכוח ?

ניתן לקבוע למיופה הכוח שכר – אם לא קובעים שכר במפורש, פעולתו ללא שכר ויוכל רק לבקש החזר הוצאות שהוציא במסגרת תפקידו. אפשר לקבוע מנגנון לפיו ייקבע השכר ואפשר לקבוע שהפעולה תהיה בשכר ומי יקבע מהו אוו שכר ואפשר כמובן לקבוע סכום מסויים ומדוייק.

מינוי אדם מיודע

 • אדם מיודע – היכולת למנות ידיד או קרוב משפחה קרוב שידע על הנעשה שעוד אדם יהיה בתמונה וידע לצעוק כאשר מתבקשת הפעלת יפוי הכוח או כאשר פועלים באיזושהי צורה בניגוד להנחיות שביפוי הכוח.
 • מיופה הכוח צריך לדווח למיודע על פעולותיו וניתן לקבוע ביפוי הכוח את צורת היידוע.
 • האדם המיודע לא יהיה קרוב משפחה של מיפה הכוח אלא אם מיופה הכוח הוא קרוב של הממנה.
 • הממנה יכול גם לא למנות אדם מיודע ולהורות כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי, כפי שמדווח כל אפוטרופוס.

מתי נכנס לתוקף ?

ברירת המחדל קביעת רופא מומחה, שנתמנה לפי תקנות שיותקנו, שיחליט כי האדם אינו מסוגל לנהל את ענייניו.

החלטת הממנה על מועד הכניסה או על זהות, המחליט שהתקיימו התנאים לכניסה לתוקף – נכון ל16/11/19 לא הותקנו תקנות לכן מוצע לקבוע גם הוראה מיוחדת שזה יהיה מומחה לפי החוק או לחלופין: פסיכוגריאטר או רופא המשפחה המכיר את הממנה.

ניתן לקבוע למשל רופא מסויים או גורם אחר

ניתן לקבוע לגבי רכוש כניסה לתוקף במועד מסויים

תום תוקף יפוי הכוח :

 • במות הממנה או מיופה הכוח
 • אם הפסיקו להתקיים התנאים לכשירות
 • אם מיופה הכוח אינו מעוניין להמשיך למלא את התפקיד.
 • אם נקבע ביפוי הכוח תנאי לפקיעתו והתנאי התקיים

הערה חשובה: מיופה כוח לענייני רכוש מוסמך להמשיך בתפקידו עד 90 יום לאחר פטירת המוריש, כך שניהול הנכסים יימשך ברצף וכך גם תשלום חשבונות נכסי הממנה. הוא מוסמך לטפל גם בהוצאות סבירות על קבורה ואבלות .

חשוב לזכור :

יפוי כוח מתמשך – אינו חל על המצבים בהם חל חוק החולה נוטה למות. לפיכך ממונה לעניינים רפואיים אינו יכול לתת הוראות להימנע מטיפולים מאריכי חיים גם במצבים בהם הם בעצם טיפולים מאריכי סבל.

לכן מומלץ למי שמעוניין בכך לפעול באחת משתי הדרכים הנקובות בחוק החולה נוטה :

 • לקבוע בעצמו את המצבים ואת הטיפולים בהם אינו מעוניין – את זה עושים מול רופא משפחה או אחות בקופת החולים (יש רופאים שמסרבים לעשות זאת).
 • למנות מיופה כוח אשר בבוא השעה ישקול ויקבל החלטה בהתאם למצב שיהיה אז – מינוי כזה נעשה אצל עורך דין ובפני שני עדים.

את הטופס שמולא יש לשלוח למשרד הבריאות.

תכל'ס מה צריך לעשות ומה צריך להחליט:

מה הפרטים הנחוצים והחלטות שיש לקבל:

פרטי הממנה:

 1. שם כמופיע בת.ז., מספר זהות, כתובת כמופיעה בת.ז., טלפון סלולרי, כתובת דוא"ל
 2. החלטה באיזה אמצעי רוצה הממנה לקבל הודעות: דואר/דוא"ל/סלולר.
 3. אם הממנה במצב רפואי דמנטי – אישור רופא לגבי כשירותו לעשות יפוי כוח מתמשך.

פרטי מיופי הכוח:

 1. כל הפרטים כמו הממנה.
 2. החלטה ביחס לאמצעי למסירת הודעות.
 3. החלטה האם מיופה כוח לכל שלוש התחומים: רפואי, אישי, רכושי או לחלקם ובכל תחום האם מתמנה לכל העניינים או לעניין מסויים.

הנחיות מיוחדות למיופה הכוח:

 • הנחיה מומלצת – לקבוע סמכות יחד ולחוד במקרה בו מספר מיופים, אחרת הסמכות היא יחד מה שאומר כולם צריכים לחתום על כל מסמך.
 • אם יש מספר זוגי ניתן לקבוע איך מכריעים או קולו של מי יגבר.
 • לקבוע למי יינתנו הלוואות, תרומות ומתנות עד לסך של 100,000 ש"ח.

לדוג: מי שנוהג לתת לילדיו /נכדיו מתנה בהגיעם לגיל מסויים או לרגל אירוע יכול להורות לעשות זאת לגבי אלו שבעתיד יתקיים בהם התנאי הזה, או מימון לימודים באוניברסיטה או כל הוצאה עתידית צפויה וידועה.

 • כך גם מי שתורם למוסד או לאדם כלשהו באופן קבוע ורוצה שזה יימשך.
 • הנחיות לגבי טיפול בקרובי משפחה שהממנה מטפל בהם או בבעלי חיים שברשות הממנה.
 • הנחייה המאפשרת למיופי הכוח להוציא עד 500,000 ש"ח להוצאות משפטיות ללא צורך באישור בית משפט.
 • מינוי אדם מיודע – איש אמון שמעוניינים שיהיה בתמונה וידע מראש על החלטה להפעיל את יפוי הכוח המתמשך ועל פעולות מהותיות של מיופה הכוח
 • החלטה למי תהיה גישה לאתר האפוטרופוס הכללי (לממנה או למיופי הכוח) לשם מעקב אחר התיק והגשת בקשות.
 • בנוסף לפעולות שמחייבות הסמכה מפורשת ע"פ החוק כדאי להסמיך את מיופה הכוח הרכושי מפורשות לבצע גם פעולות נלוות שידרשו לו לשם מילוי תפקידו למשל: חתימה על כתב וויתור וסילוק במסגרת קבלת החזר דמי פיקדון / יתרת פיקדון ששילמת לבית ה"דיור המוגן" לשם ובנוסף לסמכותו לקבל עבורך את הכספים ולהפקידם בחשבונך. 

 הפעולות הנחוצות :

 1. העלאת שאלות המתעוררות בעקבות הסבר זה
 2. יידוע מיופה הכוח על הכוונה למנותו וקבלת הסכמתו
 3. איסוף כל הפרטים המצוינים למעלה וקבלת החלטות בסוגיות שמצריכות החלטה
 4. העברת הפרטים לעורך הדין
 5. קביעת פגישה יחד עם מיופי הכוח לחתימה
 6. חתימה
 7. הפקדת יפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי

לקריאה נוספת >>

 

 

כנגד 4 צורות צוואה דיבר החוק הישראלי:

 1. בכתב יד
 2. בפני עדים
 3. בפני רשות
 4. בעל פה

כל נסיון להוריש בדרך אחרת לא יתקבל, לא צילומי וידאו, לא הדפסה במכונה בבית ולא מכתב לאהובה, אלא רק 4 הצורות שלמעלה.

צוואה בכתב יד

זו צוואה שכל אחד מכם יכול לעשות על ידי כתיבתה בכתב ידו בצירוף תאריך וחתימתו. זו צוואה ללא עדים ואפשר לשבת בבית ולכתוב אותה.

יתרונות:

 • פשטות, בלי צורך בתיאומים ולא צורך בעדים. יושבים עם כוס קפה ונעלי בית, כותבים ויש צוואה.
 • מהירה, תקפה מרגע חתימתה.
 • אותנטית – נכתבת בידי המצווה, בשפתו ובלי שום מתווכים.
 • יכולה לשמש כברירת מחדל, עד שמגיעים לעורך דין.
 • אפס עלויות. 

חסרונות:

 • אין מי שיעיד שהצוואה נעשתה בעת שמי שעשה אותה היה צלול בדעתו ואין מי שיעיד שהיא נעשתה ללא כל לחץ.
 • מי יכול להבטיח שצוואה בכתב יד לא נעשתה על ידי מישהו שאקדח היה מוצמד לראשו ?
 • קל מאוד לעלות טענה שצוואה כזו מזויפת !
 • המצווה לא יודע את החוק ועלול לטעות טעות שתפסול את הצוואה או טעות שתפגע ביורשים.
  לדוגמא: לפעמים צוואה שלא נעשתה נכון גורמת ליורשים לשלם מס בשיעורים גבוהים שיכלו להיחסך.
 • המצווה עלול לכתוב צוואה כזו ברגע של רתיחה וכעס גדול שמטיבם עוברים ומשקפים את מחשבתו באותו רגע שאחר כך חולפת והוא לא תמיד זוכר ולא תמיד מספיק לשנות הצוואה.
  ומי יוכיח שהיא לא מזויפת אם אין עדים.

חובה  לזכור: צוואה מודפסת אינה צוואה בכתב יד.

צוואה בעדים

זו צורת הצוואה הפופולרית ביותר בדרך כלל נעשית אצל עורך דין שהוא זה שמנסח את הצוואה אחרי שישב עם המצווה וברר מהם רצונותיו.

ניתן ,אם כי לא מומלץ, לעשות את הצוואה ללא מעורבות עורכי דין, להדפיס ולחתום בפני שני עדים והחתים אותם.

לצוואה זו שני עדים שצריך שיהיו נוכחים בעת החתימה על הצוואה וישמעו את הקראתה באוזניו ואת אישורו לנכונותה, כמו כן יתרשמו כי הוא הוא צלול בדעתו ומבין את המעשה שהוא עושה.

הדרישות מהעדים:

 • שני עדים שגילם מעל גיל 18.
 • עדים זה גם עדות.
 • שאינם נהנים לפי הצוואה ואינם קרובים מדרגה ראשונה של הנהנים מהצוואה.
 • גם מי שאינם שומרי שבת.

יתרונות:

 • קשה יותר לתקוף אותה, יש שני עדים שיעידו על כך שזהו רצונו של המצווה.
 • אם נערכת אצל עורך דין ניתן להיעזר בידע שלו כדי להקטין סיכוני המיסוי.

חסרונות:

 • הצורך לתאם עם מספר אנשים.
 • עלויות.
 • מורכבות – צוואות כאלו נפסלות גם בגלל פגם בצוואה.

על הנהנים מהצוואה להיזהר ולהתרחק מלהיות נוכחים במעמד החתימה או בתיאום החתימה או בתשלום לעורך הדין עורך הצוואה או בהסעת המצווה למקום החתימה.

 צוואה בפני רשות

רשות זה רשם הירושות או חבר בית דין דתי או עורך דין נוטריון.

ניתן להביא צוואה מוכנה והרשות מקריא למצווה את הצוואה ולאחר אישורו את נכונותה ועשייתה ללא לחץ וכפיה מאמת החתימות. ואפשר גם לומר לו בע"פ תוכן הצוואה והוא דואג להדפסתה.

יתרונות:

 • אין צורך בעדים.
 • ככל וזה לא אצל נוטריון, הרשות היא נייטרלית ולכן קשה יותר לטעון נגד. 

חסרונות:

 • למעט הנוטריון התיאום קשיח.
 • הרשות מסבירה אך אינה מייעצת, לא מתאים למי שצריך ייעוץ.

צוואה בעל פה

זו צוואה הנעשית על ידי אדם נוטה למות או החושב שהוא נוטה למות. דוגמא לא עלינו –  פיגוע.

צוואה כזו צריך שתהיה בפני שני אנשים המבינים את שפתו, על העדים לרשום את הצוואה בזכרון דברים ולהפקידה אצל רשם הירושות.

לגבי צוואה בעל פה יש שבע דרישות:

 1. שהמצווה יהיה במצב של לפני מוות או כשהוא משוכנע שהוא עומד למות.
 2. הדברים נאמרו בפני שני עדים.
 3. העדים מבינים את לשונו של המצווה.
 4. דברי המצווה נרשמו בזכרון דברים.
 5. זכרון הדברים נחתם בידי שני עדים.
 6. זכרון הדברים הופקד אצל רשם הירושות.
 7. הרישום של הדברים והפקדת זכרון הדברים נעשו בסמוך למועד אמירתם ועד 30 לאחר מכן.

יתרונות:

 • כשאין ברירה אחרת.
 • כשאין אפשרות לעשות בכתב.
 • פשטות.

חסרונות:

 • לא מובטח שהעדים יזכרו בדיוק מה שנאמר.
 • סכנה לזיופים.
 • ניתן לפסול העדים.
 • אולי ישכחו לרשום זכרון דברים.
 • העדים אולי לא יעמדו בדרישת ה30 יום.

לסיכום, צוואות ומה יהיה אחרי מות הטרידו כבר בימי קדם את בני האדם ואפילו את החכם באדם:

קהלת ב' יח-יט : " ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש שאניחנו לאדם שיהיה אחריי, ומי יודע החכם יהיה או סכל וישלט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש".

מאחל לכם אריכות ימים ובחירה טובה ונכונה הן בדרך עריכת הצוואה והן ביחס לתוכן הצוואה.

מובן שהאמור כאן אינו תחליף לייעוץ משפטי, התלוי בנסיבות כל מקרה ומקרה. האמור כאן נכון למועד הכתיבה וייתכן ויחולו שינויים. בכל מקרה, בעניין מסויים  מומלץ להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום.

  שם *

  דואר אלקטרוני

  טלפון

  ההודעה